Make your own free website on Tripod.com

saMkYTnaaSanaM EaIgaNapitstao~ma\

EaIgaNaoSaaya nama:

naard ]vaaca

p`Namya iSarsaa dovaM gaaOrIpu~M ivanaayakma\.

Ba>avaasaM smaroina%yamaayau: kamaaqa-isawyao.1.

p`qamaM va `ktuMD ca ekdMtM iWityakma\ .

tRtIyaM kRYNaipMgaaxaM gajava@~M catuqa-kma\ .2.

laMbaaodrM pMcamaM ca YaYzM ivakTmaova ca .

saPtmaM ivaGnarajaod`M Qaum`avaNaM- tqaaYTmama\ .3.

navamaM BaalacaMd`M ca dSamaM tu ivanaayakma\ .

ekadSaM gaNapitM WadSaM tu gajaananama\ .4.

WadSaOtaina naamaaina i~saMQyaM ya: pzonnar:.

na ca ivaGnaBayaM tsya sava-isaiwkrM p`Baao .5.

ivadyaaqaI- laBato ivadyaaM QanaaqaI- laBato Qanama\.

pu~aqaI- laBato pu~anmaaoxaaqaI- laBato gaitma\ .6.

japot\gaNapitstao~M YaD\iBamaa-saO: flaM laBaot\.

saMva%saroNa isaiwM ca laBato naa~ saMSaya: .7.

AYTByaao ba`a*maNaoByaEca ilaiK%vaa ya: samapyao-t\ .

tsya ivadyaa Bavao%savaa- gaNaoSasya p`saadt: .8.

[it EaInaardpuraNao saMkYTnaaSanaM naama EaIgaNapitstao~M saMpUNa-ma\

[sa stao~ ko pzna sao laaBa :

  1. yah EaIgaNaoSajaI ko baarh naama samast ivaGnaivanaaSaI hO.

  2. yah stao~ ilaKkr Aaz laaogaaoM kao donao sao ivadyaap`aPtI haotI hO.

  3. 144 baar pZnao sao hr manaaokamanaa pUNa- haotI hO tqaa Qana Pau~ AaOr maaoxa p`aPt haota hO.